Trästockar

Trä som råvara

Trä är ett utmärkt material för tillverkning av lastpallar och emballage, även ur miljösynpunkt. Trä har många positiva miljöeffekter eftersom virke är en förnyelsebar råvara som ingår i det naturliga kretsloppet.

Nästan allt vi gör producerar växthusgasemissioner antigen direkt eller indirekt: om det så är att ta sig till jobbet, titta på TV eller köpa lunch. Den viktigaste växthusgasen som produceras av mänskliga aktiviteter är koldioxid. Klimatavtryck (Carbon Footprint) är ett mått på de utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av en aktivitet, en grupp aktiviteter eller en produkt. Huvudskälet till att räkna ut klimatavtryck är att förstå hur det går att minska ett företags, en tjänsts eller en produkts klimatpåverkan.

Termen ”klimatneutral” används för något som har ett klimatavtryck lika med noll. Trä produkter från ett hållbart skogsbruk har ett negativt klimatavtryck. Med det menas att de fungerar som kollager. När träd växer ”binder” de koldioxider från atmosfären med hjälp av fotosyntesen och den lagras i form av kol i det organiska material som träden består av. I en fallstudie visas hur byggnaders klimatavtryck kan minskas genom att man ökar användningen av hållbart producerad trä råvara som fungerar som ett långsiktigt koldioxidlager. Om ni vill läsa mer om klimatavtryck så rekommenderar vi Skogsindustriernas hemsida, under Branschen och hållbarhetsmål kan ni hitta mer om Carbon Footprint.

I början av varje år gör vi ett utskick till våra kunder över hur mycket koldioxid de har bundit under föregående år genom att använda sig av våra pallar. Klimatavtrycket per pall ändras årligen på grund av att energiförbrukningen och transportsträckorna skiljer sig åt från föregående år. En EUR-pall, från vagga till grind (cradle to gate) har ett klimatavtryck på -31,63 kg CO2. Här kan du se klimatavtrycket för en EUR-pall för 2014.

Följande film ger utförligare information om de positiva miljöeffekterna med användning av trälastpallar.